top of page

A Polgármesteri Hivatal ügyintézői

Klisoczkine_Papp_Andrea.JPG
Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

E-mail: jegyzo@onkormarlo.t-online.hu

 

 • A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért.

 • Megszervezi továbbá a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. 

 • Ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat.

 • A képviselő-testületi ülésen az előterjesztés vitájában szavazás előtt törvényességi észrevételt tesz, ha bármely javaslat ügyében ez szükséges.

 • Rendszeres tájékoztatást ad a Polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület bizottságainak az Önkormányzat munkáját érintő hatályos jogszabályokról.

   

 

 • Végzi az önkormányzati rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzati rendeletalkotás folyamatában.

 • A megalkotott önkormányzati rendelet kihirdetéséről és hatályba léptetését követő intézkedések megtételéről gondoskodik.

 • Vezeti a hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját.

 • Gyakorolja a munkáltatói jogkört a hivatal köztisztviselői, ügykezelői és fizikai alkalmazottai tekintetében.

 • Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyeket és dönt azokban a hatósági ügyekben, melyet a polgármester ad át.

 • Tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület, s annak bizottságai ülésén.

 • Ellátja a helyi és országgyűlési képviselőválasztással és népszavazással kapcsolatos feladatokat.

 • Figyelemmel kíséri törvényességi szempontból a testületi ülések menetét, s ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles azt jelezni.

 • Koordinálja és ellenőrzi a hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát, különös tekintettel a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységekre.

Szeker_Szilvia.JPG
 • főkönyvi könyvelés és az azokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése

 • negyedéves pénzügyi jelentések

 • közreműködés a költségvetés, zárszámadás elkészítésében

 • vevőszámlázások

 • önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének előírása, nyilvántartása

 • önkéntes nyugdíjbiztosítási pénztári tagsággal kapcsolatos feladatok

 • önkormányzati számlakezelés

 • anyagkönyvelés, értékcsökkenés elszámolás

 • ingatlanvagyon-kataszter vezetése

 • intézményi eszközök, beruházások nyilvántartása

 • leltározási feladatok, könyvleltár vezetése

Lászlóné Kovács Erzsébet
főelőadó

E-mail: laszlone.kovacs.erzsebet@onkormarlo.t-online.hu

 • főkönyvi könyvelés és az azokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése

 • negyedéves pénzügyi jelentések

 • közreműködés a költségvetés, zárszámadás elkészítésében

 • közreműködés a pályázatok elkészítésében

 • vevőszámlázások

 • anyagkönyvelés, értékcsökkenés elszámolás

 • ingatlanvagyon-kataszter vezetése

 • intézményi eszközök, beruházások nyilvántartása

Benocs_Jozsefne.JPG
Benőcs Józsefné
főmunkatárs

E-mail: penzugy@onkormarlo.t-online.hu

 • költségvetés és féléves, éves zárszámadás elkészítése, önkormányzati költségvetésirendelet-módosítások

 • a Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása jogszerűsítésének biztosítása

 • belső szabályzatok

 • az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos feladatok

 • adóbevallások

 • támogatási szerződések kötése

 • közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok

 • bérleti, haszonbérleti szerződések

 • hitelfelvétel előkészítése

B%C3%ADr%C3%B3n%C3%A9+Moln%C3%A1r+M%C3%A
Bíróné Molnár Márta
vezető főtanácsos

E-mail: ado@onkormarlo.t-online.hu

 • adóhatósági igazgatási ügyek
  (iparűzési adó, kommunális adó és gépjárműadó)

 • adó- és értékbizonyítvány, adóigazolások

 • martinsalakos házak ügyintézése

Silyéné Horváth Zsuzsanna
főelőadó

E-mail:
silyene.horvath.zsuzsanna@onkormarlo.t-online.hu

 

 • humánpolitika, személyzeti ügyek

 • hagyatéki ügyek

 • hatósági bizonyítványok

 • Ptk.-ból eredő ügyek (birtokháborítás)

 • közlekedés- és vízügy

 • kereskedelmi igazgatási és telepengedélyezési feladatok

 • népesség-nyilvántartás, lakcímmel kapcsolatos hatósági bizonyítványok

Kiss_Emoke.JPG
Kiss Emőke
főelőadó

E-mail: gyermekved@onkormarlo.t-online.hu

 • BURSA ösztöndíj

 • művelődés, sportügyek

 • mezőgazdasági, földművelésügyi feladatok

 • gyámügyi feladatok ellátása (gyermekvédelmi kedvezmény, HHH-s ügyek)

 • közoktatással kapcsolatos feladatok

 • anyakönyvi és állampolgársági ügyek

 • Választással kapcsolatos feladatok

Birone_Molnar_Marta.JPG
Riskó Lászlóné
főtanácsos

E-mail: risko.laszlone@onkormarlo.t-online.hu

 

 • közüzemi szerződésekkel kapcsolatos feladatok

 • iktatás, ügykezelés, ügyirat selejtezés

 • kereskedelmi igazgatási és telepengedélyezési feladatok

 • hulladékgazdálkodás,kommunális igazgatási ügyek

 • közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos ügyintézés

dankovics.jpg
 • A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok

 • az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottsággal kapcsolatos ügyintézés

 • a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsággal kapcsolatos ügyintézés

 • Nemzeti Jogszabálytárba és honlapra történő feltöltések, aktualizálások

 • hirdetmények, tájékoztatók közzététele,

 • építéshatósági ügyek, településrendezési terv

 • műemlékvédelem, környezet- és természetvédelem

Sipos_Denesne.JPG
Sípos Dénesné
főmunkatárs

E-mail: szocsegely@onkormarlo.t-online.hu

 

 • települési támogatással kapcsolatos feladatok

 • ügyfélfogadás, fénymásolás, egyéb bejelentések nyilvántartása

 • polgári védelem, katasztrófa védelem

Törő Tünde
vezető főtanácsos

E-mail: szocmunka@onkormarlo.t-online.hu

 

 • közmunkaprogramokkal kapcsolatos pályázati, szerződéskötési, elszámolási 

 • közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó jelentések, elszámolások

 • segélyek visszaigénylése

 • selejtezési feladatok

Bardos_Eniko.JPG
Bárdos Enikő
vezető főtanácsos

E-mail: bardos.eniko@onkormarlo.t-online.hu

 

 • közfoglalkoztatás humánpolitikai ügyei

 • közkifolyó vízdíja

 • önkormányzat felé fennálló térítési díj és egyéb tartozások behajtása

Szkalosine_Sipos_Emese.JPG
Szkálosiné Sipos Emese
főelőadó

E-mail: szkalosine.sipos.emese@onkormarlo.t-online.hu

 

 • házipénztár-kezelés és nyilvántartások vezetése

 • havi jelentések készítése a MÁK felé

 • gépjármű-ügyintézés, üzemanyag-elszámolás

 • bélyegző-nyilvántartás

 • intézményi megrendelések

 • vagyonbiztosítási ügyintézés

 • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása

Králik Zsuzsanna
előadó

E-mail: adatvedelem@onkormarlo.t-online.hu

 

 • adatvédelemmel kapcsolatos feladatok

 • egészségügyi igazgatási ügyek

 • állategészségügyi feladatok, ebnyilvántartás

 • társasházak felügyelete

 • Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos ügyintézés

bottom of page